Tovar bol vložený do košíka prejsť do košíka
Novinky, aktuality
Box na chlieb i pečivo

Vkusný a nápaditý kuchynský pomocník pri stolovaní - chlebník s výsuvnou doskou, na ktoré pečivo priamo servírujete alebo odkladáte.

Kvetinový hrantík Lavanda
 

Hrantík v zaujímavých farbách LAVANDA - levanduľová a šalviová - priamo vyzýva k príjemnej hre pri kombinovaní farebných variácií s letnými kvetinami, bylinkami alebo malými kríčky.

Taška Vienna so super veľkými kolieskami

Nákupná taška Vienna s naozaj veľkými kolesami.

Spoľahlivý pomocník pri nákupe. Prevezie nákupy cez všetky nástrahy večne rozbitých ciest. Ľahká = s hliníkovou kostrou, trvanlivá = vyrobená v Taliansku.

Květinová pyramida

Jak mít po ruce zeleninovou zahrádku nebo záplavu oblíbených květin? Pořiďte pyramidku Orto : Klikni zde pro více info

Nejprodávanější
Obchodní podmínky
 

spoločnosti FRAMART s.r.o.

so sídlom Družstevní 902 , 763 62 Tlumačov.

Identifikačné číslo: 27684326

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 51860

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.idea-dom-zahrada.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti
FRAMART sro, so sídlom Třebětice 102, 769 01 Holešov,
identifikačné číslo: 27684326, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne,
oddiel C, vložka 51860 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1
zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a
povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy
(ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou
(ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese
www.idea-dom-zahrada.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky
ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho,
je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti
alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve.
Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho
znenia obchodných podmienok.

2. užívateľský účet (ak je táto možnosť aktivovaná)

2.1. Webové rozhranie obchodu umožňuje objednávať tovar bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje.
Údaje uvedené pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare,
a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru.
Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov.
Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.
Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu
za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a
dodaním tovaru. 

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.
Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.3.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka
webového rozhrania obchodu),

3.3.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného
tovaru a

3.3.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje,
ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a
opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslať".
Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.5. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho,
ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávané tovaru, kúpnu cenu, osobu kupujúceho,
spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy.
Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom
formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a
potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

3.6. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom
rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru,
výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné
potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.8. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť päť dní.

3.9. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky
(akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou,
a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.10. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť,
zašle kupujúcemu na elektronickú adresu
(v jednoduchších prípadoch kontaktuje kupujúceho telefonicky)zmenenú ponuku s uvedením
možnej varianty objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

3.11. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom
prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty alebo
telefonicky.

3.12. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej
zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku
v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady
na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. cena tovaru a Platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže
kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- V hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese : Družstevní 902, 763 62 Tlumačov.
Prevádzková doba: PO-PIA 7:30-15:00;
- Na dobierku v hotovosti alebo platbou PK (ak to umožňuje prepravca) v mieste určenom
kupujúcim ako dodacia adresa v objednávke;
- Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (ďalej len "účet predávajúceho")

- On-line platbou cez platobnú bránu GoPay, kedy je kupujúci pri voľbe on-line platby
presmerovaný priamo na platobnú bránu a vykoná platbu jedným z ponúkaných prostriedkov
tejto brány.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené
s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak,
rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je vystavený platobný príkaz, na základe ktorého vykoná platbu a potom mu bez omeškania bude zaslal tovar. Platbu platobnou kartou je možné vykonať cez platobnú bránu GoPay.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu
s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho
uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému
potvrdenie objednávky (čl. 3.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním
tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne
kombinovať.

4.7. Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu
daňový doklad - faktúru.
Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru.
Doklad je priložený pri tovare, príp. zaslaný na elektronickú adresu kupujúceho.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka,
nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy pri dodávke tovaru,
ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad,
keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením
§ 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť,
a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade,
že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote do štrnástich (14) dní
od doručenia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúcemu mailom.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa prevádzky pre doručovanie tovaru:
FRAMART s.r.o., ul. Družstevní 902, 763 62 Tlumačov

Adresa elektronickej pošty: info@idea-dom-zahrada.sk, telefón +420 602 779 705.

5.3. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný
predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Pre doručovanie odstúpenie od zmluvy
platia ustanovenia čl. 11 týchto obchodných podmienok.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva
od začiatku ruší. Do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru musí kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy. Lehota začína plynúť deň nasledujúci po prevzatí tovaru, končí ak v deň pracovného voľna, predlžuje sa do nasledujúceho pracovného dňa. Najneskôr posledný deň lehoty je nutné odstúpenie doručiť predávajúcemu, nie iba odoslať. Ideálne je ho odoslať doporučene a s doručenkou, platné je aj odstúpenie odoslanej elektronicky. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu nepoškodený a neopotrebované, a ak je možné, v pôvodnom obale.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci
finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní a to bezhotovostne na účet oznámený
kupujúcim.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne
započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy
odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu,
a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. Predávajúci určuje spôsob doručenia tovaru, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim
v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodání.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane
alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady
spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov
tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia
porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku
od prepravcu prevziať.

6.5. Podpisom preberacieho (príp. Odosielajúceho, dodacieho) listu kupujúci potvrdzuje
prevzatie zásielky v neporušenom stave.

7. Práva z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušným
reklamačným poriadkom internetového obchodu idea-dom-zahrada.sk a právnym poriadkom platným v SR.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci
zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti,
ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu
tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému
sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola
akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Táto požiadavka nie je možné uplatniť, ak kupujúci o nezhode s kúpnou zmluvou vedel alebo ju sám spôsobil. Ustanovenia uvedené v článku. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7.5. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Urobí tak elektronicky na adrese info@idea-dom-zahrada.sk. Uvede svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie. Formuláre na stiahnutie: Reklamácia pre nesplnenie kvality pri prevzatí-vady výrobku, Uplatnenie práva z chybného plnenia (reklamácie)

7.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky:

FRAMART s.r.o., ul. Družstevní 902, 763 62 Tlumačov.

Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.7. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Cookies

"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na hard disk počítača Užívateľa. Rešpektujeme Vaše súkromie a osobné dáta chránime pred zneužitím. Prečítajte si prosím podrobnosti ďalej v dokumente Vyižitie Cokkies.

9. ochrana osobných údajov

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie

11.1. Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí byť doručená poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenie sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslaný.

11.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

11.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

12. záverečné ustanovenia

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: ADRESA PRE DORUČOVANIE:

          FRAMART s.r.o., ul. Družstevní 902, 763 62 Tlumačov,

Adresa elektronickej pošty: info@idea-dom-zahrada.sk, telefón +420 602 779 705.

V Tlumačově, dňa 09.11.2022